Nederlands  |   Français
Bestelinfo
Herroepingsrecht
De consument heeft het recht aan ACS Computers mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen. Eventuele (transport-)kosten voor de retour van de producten zijn ten laste van de consument. Garantie: De wettelijke garantieplichten zijn van kracht. Download hier het herroepingsformulier

ACS Computers stelt volgende mogelijkheden ter beschikking om uw online bestelling af te handelen:

Verzendmethode

Beschikbare opties voor verzending en afhaling:

Afhaling
Afhaling bij:
ACS Computers Wetteren
Adres: Kapellendries 29, 9230 Wetteren
Verzending
Verzending naar uw adres
Transport: dpd
Installatie On-site
Installatie bij u thuis of op kantoor
Een ACS Computers medewerker komt bij u langs voor de levering en plaatsing van de bestelde goederen. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.
Het uurloon bedraagt 66,55 € incl. BTW. Dit wordt gerekend vanaf het begin van de interventie.

Betaalmethode

Beschikbare betaalopties voor deze verzendmethode:

Selecteer eerst een verzendmethode.
 Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. alle bedragen verschuldigd aan onze firma zijn strikt contant betaalbaar. Op basis van de wet van 7 augustus 2002 met betrekking tot betalingsachterstand bij handelstransacties, wordt er uitdrukkelijk overeengekomen tussen de partijen, en zonder dat er een ingebrekestelling nodig is, dat elke vervallen en niet betaalde som van rechtswege intresten zal dragen ten belope van 11,50 % per jaar vanaf de factuurdatum. A.C.S. heeft recht op terugbetaling van de gerechtskosten en een redelijke schadeloosstelling voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand. Het bedrag van de factuur of ereloonnota, kosten en taksen inbegrepen, met 15% ten titel van strafclausule wordt verhoogd met een minimum van 100 euro en een maximum van 500 euro, per factuur, indien binnen de maand na factuurdatum geen betaling werd verricht (bedragen exclusief 21 % BTW)

 2. bij het opzeggen van een opdracht door de klant, zullen de reeds gepresteerde uren en kosten verschuldigd blijven, en dat zij van rechtswege en zonder aanmaning vermeerderd worden met 20%

 3. de installatie van niet bij A.C.S. aangekochte hard- en software zal te allen tijde worden aangerekend (het uurloon wordt hierbij van kracht)

 4. softwareproblemen worden enkel te ACS of ter plaatse onderzocht (niet telefonisch)

 5. bij reparatie zullen steeds de verplaatsingskosten worden aangerekend (ook indien de hardware nog onder de garantie valt)

 6. bij reparatie is de klant verondersteld over een back-up van de programma’s en de gegevens te beschikken, en zal in geen geval A.C.S. verantwoordelijk stellen indien deze verwijderd zouden zijn. De klant dient hiervoor zelf zorg te dragen alvorens de PC ter reparatie wordt aangeboden. A.C.S. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade die ontstaat en/of ontdekt wordt gedurende de reparatieperiode. Een defecte harddisk in garantie zal gratis worden vervangen (inclusief de herinstallatie van het besturingssysteem). Het nemen van een back-up van de data valt niet onder garantie.

 7. indien er zich problemen voordoen veroorzaakt door onder meer virussen, slecht geïnstalleerde software door de koper en dergelijke, zullen steeds de verplaatsingskosten en het uurloon worden aangerekend (zelfs indien er nog garantie is)

 8. A.C.S. is niet verantwoordelijk voor het slecht functioneren  van internet en e-mail als er geen sprake is van een hardwarematig probleem. Herconfiguratie van internet en e-mail zal steeds worden aangerekend (tarieven herstellingen zie verder)

 9. aangekochte hard- en software zal enkel worden teruggenomen door A.C.S. indien de producten nog in de originele ongeschonden verpakking zitten. Teruggave is enkel mogelijk binnen de vijf werkdagen na factuurdatum. Indien er hard- of software werd aangekocht, die bij het eerste gebruik blijkt defect te zijn (D.O.A. procedure) moet dit binnen de zeven werkdagen na factuurdatum terug worden binnengebracht bij A.C.S.. Indien deze termijn is verlopen, wordt er door A.C.S. een administratiekost aangerekend gelijk aan 20 euro + 21 % BTW

 10. er wordt geen garantie gegeven op processors (CPU) die niet werden geïnstalleerd door A.C.S.. De processor is een uiterst gevoelig component dat door slechte installatie makkelijk kan worden beschadigd

 11. A.C.S. is niet verantwoordelijk voor het slecht functioneren van bepaalde PC Games die niet compatibel zijn met de configuratie van de klant. In dit geval dient de klant zich te wenden tot de producent van de aangekochte software

 12. eigendomsvoorbehoud: zolang het volledige factuurbedrag niet werd betaald, behoudt de firma A.C.S. het eigendomsrecht over de geleverde goederen

 13. de overeengekomen leveringstermijn geldt slechts voor goederen uit voorraad leverbaar (voorraad te ACS en niet de voorraad bij de leverancier). In alle gevallen geldt de leveringstermijn slechts als indicatie en is niet bindend. De koper kan geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden, ook niet de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de termijnen niet gerespecteerd worden

 14. het feit dat de koper onze algemene voorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing

 15. verhuring hardware: bij de verhuring van monitor – desktop – laptop – printer wordt er een waarborg gevraagd van 20% op de nieuwwaarde van het toestel. De klant kan aansprakelijk worden gesteld voor alle schade aangebracht aan het toestel

 16. indien de fabrieksgarantie vervalt door faillissement van de producent, vervalt automatisch de garantie bij A.C.S.

 17. elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbank van Dendermonde, voor zowel nationale als internationale transacties

 18. door de wettelijke recyclagebijdragen voor elektrische toestellen, die vanaf 1 juli 2001 in voege ging, zijn wij verplicht dit aan onze klanten te factureren (steeds exclusief 21 % BTW):
 • Bebat bijdrage batterijen: €0.075/batterij

 • BebatZ bijdrage zaklampen: €0.08/lamp

 • Recupel bijdrage elektrische artikelen: €0.0413/stk.

 • Recupel bijdrage IT artikelen: €0.0413/stk.

 • Recupel bijdrage draagbare radio: €0.0826/stk.

 • Auvibel bijdrage USB-stick 0-4GB: €0.15/stk.

 • Auvibel bijdrage USB-stick 4-16GB: €0.50/stk.

 • Auvibel bijdrage USB-stick +16GB: €1.35 /stk.

 • Auvibel bijdrage MP3 speler 0-2GB: €1.00/stk.

 • Auvibel bijdrage USB-stick 2-16GB: €2.50/stk.

 • Auvibel bijdrage USB-stick +16GB: €3.00/stk. 19.  tarieven A.C.S. : steeds excl. 21% BTW
 • herstelling hard- en software te ACS – levering en afhaling door klant: 48 euro/uur met een minimum van 20 euro. Niet bij ACS aangekocht = meerprijs 10 %

 • herstelling hard- en software bij de klant: 65 euro/uur met een minimum van 35 euro. Niet bij ACS aangekocht = meerprijs 10 %

 • volledige herinstallatie besturingssysteem: vast tarief 90 euro (PC niet aangekocht te ACS = + 10%). Herinstallatie  houdt in: opnieuw installeren besturingssysteem + drivers moederbord/VGA/randapparatuur. Het maken van een back-up van de aanwezige data + terugplaatsen van data is niet in de prijs begrepen. PC’s met wireless systeem: +20 euro

 • Installatie telenet/ADSL ter plaatse: 55 euro

 • Maken van een back-up + terugplaatsen te ACS: 50 euro. Belangrijk: er wordt geen back-up genomen van de bestaande facturatie - en/of boekhoudprogramma’s. De leverancier van deze programma’s staat in voor de juiste back-up en herplaatsingmethode (alle boekhoudkundige data hebben een eigen specifieke sleutel)

 • Bij aankoop nieuwe PC à overzetten bestaande gegevens naar de nieuwe PC: volgens uurtarief 48 euro/uur (zie vorig punt – geen facturatie of boekhoudprogramma)

 • Bestekkost voor reparatie printer-scanner-monitor: 20 euro

 • Opzoeken van drivers van niet bij ACS aangekochte hardware: 20 euro

 • In netwerk plaatsen van hardware – aansluiting internet bij klant: 95 euro/uur met een minimum van 65 euro

 • Levering door koerier binnenland: 10 euro + BTW (spoedverzending of buitenland = prijs op aanvraag)

 • Gebruik Teamviewer: er wordt een vast bedrag aangerekend van 20 euro + BTW voor de eerste 15 minuten. > 15 minuten = 0,82 euro + BTW/minuut